Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla League of Prague - sezona 5

14. 10. 2011

 1. League of Prague

League of Prague je liga malého fotbalu hraná na území hlavního města Prahy, hraná dvoukolově stylem jaro-podzim.

1.1) Pro League of Prague se běžně užívá zkratky LoP.

 

2. Výkonná rada LoP

Výkonná rada LoP (dále jen VR) je vrcholný řídící orgán, který má na starosti efektivní řízení soutěže ve smyslu vykonávání běžné administrativní činnosti a standardních rozhodnutí. Rada má čtyři členy (viz. níže). Je vytvořena pro vyřizování běžné agendy, nikoli pro svévolné rozhodování o klíčových otázkách vývoje LoP.

 

Její 4 členové:

Předseda VR – zastřešuje fungování soutěže, provádí rozhodnutí, které nevyžadují schválení a hlasování rady. Při hlasování rady má dva hlasy Je volen na tři sezony. Pro odvolání předsedy je potřeba souhlas všech ostatních členů VR, případně všech ostatních členů rady zástupců (v případě, že předseda VR je jejím členem) nebo všech členů rady zástupců bez jednoho (v případě, že předseda VR není jejím členem).

Zástupce předsedy VR – zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti vykonávat potřebnou činnost. Je řadovým členem rady. Je vybírán předsedou a odvolat ho může opět jen předseda. Při odvolání či odstoupení předsedy zůstává v radě až do zvolení nového předsedy, nepřebírá však jeho pravomoce a povinnosti.

Stálý člen VR – Zajišťuje kontinuitu práce VR i v případě změny jejího vedení. V případě odstoupení či odvolání předsedy přejímá jeho pravomoce a povinnosti s vyjímkou toho, že při hlasování má nadále jen jeden hlas. Výměna stálého člena VR, který není nijak pravidelně volen, je možná pouze se souhlasem všech ostatních členů VR a zároveň všech ostatních členů rady zástupců (v případě, že stálý člen VR je jejím členem) nebo všech členů rady zástupců bez jednoho (v případě, že stálý člen VR není jejím členem). Při odvolání či odstoupení vybírá nového stálého člena předseda VR.

Volený člen VR – Čtvrtý člen rady, který přináší každou sezonu do rady něco nového. Je volený každou sezonu a je řadovým členem rady. Jeho odvolání je možné pouze se souhlasem všech ostatních členů VR, případně všech ostatních členů rady zástupců (v případě, že volený člen VR je jejím členem) nebo všech členů rady zástupců bez jednoho (v případě, že volený člen VR není jejím členem).

 

Rozhodnutí rady se dělí na běžná a důležitá. Rada je povinna toto jasně vyznačit v zápisu ze svého jednání. Označení rozhodnutí za důležité dává přednostně předseda již před zahájením jednání o daném rozhodnutí, nicméně zpětně tak může označit jakékoli rozhodnutí kterýkoli člen rady.

O rozhodnutí které je označeno jako důležité pak může dát hlasovat kterýkoli člen rady zástupců (tj. i člen VR, pokud je zároveň členem rady zástupců). Rozhodnutí rady zástupců je nadřazeno rozhodnutí výkonné rady.

 

3) Rada zástupců

Rada zástupců (dále jen RZ) je tvořena zástupci všech týmů + pokladníkem ligy (pokud není zástupcem týmu). Kterýkoli člen RZ je oprávněn vyvolat hlasování o rozhodnutí VR, které je označeno jako důležité. Zároveň pokud předseda VR a nebo VR jako celek uzná nějaké rozhodnutí jako natolik důležité, že o něm nemůže rozhodnout sama, je toto rozhodnutí postoupeno přímo RZ.

 

4) Soupiska

Na soupisce týmů smí být v jednu chvíli maximálně 20 hráčů. Na začátku sezony kapitán týmu odevzdá týmovou soupisku. Libovolně pak může hráče dopisovat na soupisku během sezony, dokud nedosáhne onoho limitu 20 hráčů. Hráče může zároveň ze soupisky i odstranit, ten však už nesmí být v jedné sezoně dopsán na soupisky stejného týmu. Může však být dopsán na soupisku jiného týmu. Tento přestup však může proběhnout pouze jednou za sezonu.

4.1) Hráč může odejít také na hostování. To trvá 1-3 měsíce a po ukončení hostování se hráč může vrátit do svého původního klubu a hrát za něj i nadále.

 

5) Hřiště

Hřiště na kterém se hraje zápas LoP musí mít tvar obdelníku a minimální rozměr 30x15 metrů. Musí mít jasně vyznačené auty a povrch odpovídající možnostem alespoň průměrně kvalitní kombinační hry. Každý tým si požádá o hřiště na kterém chce hrát zápasy a které splňuje výše zmíněná pravidla. Takové hřiště bude zařazeno mezi hřiště povolená pro LoP, pokud s tímto hřištěm již dříve nebyl problém.

V případě že se ukáže, že hřiště nesplňuje podmínky či jinak nevyhovuje potřebám LoP může být hřiště kterýmkoli členem VR nebo RZ navrhnuto na vyškrtnutí ze seznamu povolených hřišť. VR následně hlasuje o vyřazení tohoto hřiště. V případě, že hřiště nebude na základě rozhodnutí VR vyřazeno je možné kdykoli požádat o nové hlasování a VR má možnost svoje rozhodnutí přehodnotit.

5.1) V případě, že domácí tým volí hřiště, které je placené, pak v základu platí, že domácí tým platí celou částku. Může se předem dohodnout s hostujícím týmem, že platit budou obě strany, v zásadě ale platí, že hostující tým není povinen platit.

5.2) Časy pro nejpozdější start utkání na hřištích bez umělého osvětlení:
První polovina září 18:45

Druhá polovina září 17:45

První polovina října 17:15

Druhá polovina října 16:45 do změny času, poté 15:45

První polovina listopadu 15:15

Druhá polovina listopadu 15:00

---

První a druhá polovina března 17:00 do změny času, poté 18:00

První polovina dubna 18:45

Druhá polovina dubna 19:00

První polovina května 19:15

Druhá polovina května 19:45

Červen 20:00

 

6) Zápas

Zápasy se hrají dle platných pravidel LoP. Míč a hřiště je na zápas vždy povinen zajistit domácí tým.

Pro každé kolo ligy je v rozlosování určen tzv. oficiální termín, který je vždy v rámci jednoho konkrétního hracího týdne. Domácí tým zvolí čas pro svůj zápas daného kola tak, aby začínal ve všední den od 15:00 do 20:30 a v sobotu a neděli od 09:00 do 20:30. Na hřištích bez umělého osvětlení je třeba dbát na to, aby zápasy byly dohrány za dobré viditelnosti. Odehrání zápasu mimo oficiální termín podléhá stejným pravidlům jako přeložení zápasu (viz. níže).

Z každého utkání je nezbytně nutné vyhotovit zápis. Zápis provádí KAPITÁN DOMÁCÍHO TÝMU. Je povinen si na zápas přinést vytisknutý zápis utkání (ve formátu schváleným výkonnou radou LoP) a zde ho vyplnit ve spolupráci s kapitánem hostujícího týmu. Po zápase oba týmy tento zápis podepíší. Kapitán domácího týmu následně zápis přepíše do excelové formy a odešle na předem připravený e-mail. Učinit toto má do 72 hodin od začátku zápasu.

Kapitán týmu je oprávněn (a v případě podezření i povinen) požádat jakéhokoli hráče soupeře o to aby před začátkem utkání prokázal svojí totožnost a tím potvrdil, že je zapsán na soupisce jeho týmu. V případě, že hráč není toto schopen prokázat, NESMÍ nastoupit k utkání.

Pokud se jeden z týmů nedostaví (nebo nedostaví v dostatečném počtu), vyplní tým, který se dostavil zápis a utkání je kontumován 5:0 ve prospěch týmů, který se dostavil.

6.1 ) Přeložit zápas je možné pouze na základě dohody obou klubů, nejlépe písemnou formou (mail). S výjimkou nenadálých problémů s hřištěm (počasí, havárie, zavřené hřiště apod.) je naprosto nepřípustné, aby byl zápas odložen na neurčito, vždy je nutno správce rozlosování informovat o přesunu zápasu s již dohodnutým novým termínem zápasu.

6.1.1) Žádost o přeložení zápasů musí být podána nejpozději do 48 hodin před začátkem utkání – pak už na přeložení nebude brán zřetel.

6.1.2) Jedno utkání je možné přeložit maximálně dvakrát.

 

7) Pohár

Během sezony budou vyhrazeny týdny na sehrání paralelní pohárové soutěže. Její konkrétní formu představí VR LoP.

 

PRAVIDLA HRY:

  1. Hry se zúčastní dva kluby, každý má na hrací ploše nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
  2. K utkání musí klub nastoupit nejméně se čtyřmi hráči (3 a brankář). V průběhu utkání nesmí jejich počet klesnout pod čtyři (3 a brankář). Klesne-li počet hráčů pod 4, je utkání ukončeno kontumací v neprospěch tohoto klubu.
  3. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru.
  4. Střídání hráčů probíhá pouze v prostoru u středově čáry na jedné straně hřiště. Počet střídání není omezen.
  5. Klub, který nastoupil s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv při přerušení hry doplnit. Doplnění klubu lze pouze se souhlasem rozhodčího.
  6. Pokud některý z týmů není v čase výkopu utkání dle rozpisu soutěže přítomen na hrací ploše v počtu alespoň čtyř řádně ustrojených hráčů, má druhý tým právo vyhlásit kontumaci ve prospěch týmu, který k utkání řádně nastoupil. Stejná sankce hrozí i týmu, který je řádně nastoupen v počtu alespoň čtyř hráčů, ovšem odmítá utkání zahájit v čase výkopu.

 

VÝSTROJ HRÁČŮ:

1.      Klub nastupuje v jednotných dresech stejné barvy. Výstroj se skládá z dresu, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi není dovoleno. Povoleny jsou také jasně a kompletně sladěné barvy triček.

2.      Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny celokožené kopačky včetně podrážky, a kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky.

3.      Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky apod.). Přípustné jsou pouze lehké plastové sádry.

4.      Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

5.      Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.

 

 

DOBA HRY:

1- Hraje se 2 x 30 minut s přestávkou nejvýše 5 minut.
2- Pokud utkání skončí nerozhodně, nastavuje se 15 minut a následují penalty.

 

DALŠÍ PRAVIDLA:

-Postavení mimo hru a malá domů v LoP neexistuje.